ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ

 

Οταν για διάφορους λόγους δεν αναλαμβάνουμε την κατασκευή του έργου σας, ειδικά όταν έχουμε κάνει τη μελέτη, υπάρχει η δυνατότητα να διασφαλίσουμε την εφαρμογή της μελέτης και τη σωστή εκτέλεση του έργου ως επιβλέποντες.


Αν είστε ιδιώτης, φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε το συμφέρον σας όταν υπάρχει ένας μηχανικός στο έργο που φροντίζει για τις προμετρήσεις, τις επιμετρήσεις, τη σωστή επιλογή και εφαρμογή των υλικών και των συστημάτων.


Αν είστε εταιρεία με ρόλο επενδυτή ή ιδιοκτήτη ή κατασκευαστή, ακόμη και αν δεν βρήκατε συμφέρουσα τη προσφορά μας, θα εκτιμήσετε τη δυνατότητα παρακολούθησης του έργου από εμάς ως επιβλέποντες.

Οι εργασίες συνοψίζονται σε :

- Γνωριμία με τα συνεργεία, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των εργασιών, ευθύνες και αρμοδιότητες

- Σύνταξη και Υπογραφή συμφωνητικών
- Σύνταξη Χρονοδιαγράμματος.

- Προμετρήσεις, Χάραξη στο εργοτάξιο

- Παρακολούθηση των υλικών ανάλογα τη περίπτωση.

- Παρακολούθηση των εργασιών

- Επιμετρήσεις και λογαριασμοί

- Παραλαβή των εργασιών και του συνόλου του έργου.

 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου λαμβάνετε τακτικότατες ενημερώσεις σχετικά με:

- Το χρονοδιάγραμμα, τις εκτελεσμένες εργασίες, την εκτίμηση προόδου

- Τα οικονομικά μεγέθη του έργου

- Τις αλλαγές που προέκυψαν αναγκαστικά ή κατόπιν συμφωνίας ή την ανάγκη για αλλαγές μέσω προτάσεών μας.


Αν ζητηθεί είμαστε σε θέση να στοιχειοθετήσουμε και τον φάκελο έργου με το ημερολόγιο, τα υλικά και τα χαρακτηριστικά τους, τα αντίστοιχα έντυπα και βέβαια τα as built σχέδια για τις εγκαταστάσεις.

 

Παράλληλα μπορούμε να προχωρήσουμε και στην έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών καθώς και τη σύνταξη της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας της ιδιοκτησίας.

 

Στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία και διευκρίνιση.